Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten

1. AVC :
Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradressen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. CMR :               
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).

3. Koeriemer :             
Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending :           
Een zaak dan wel het geheel van zaken, dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

5. Afzender :                         
De contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger :        
Geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Overmacht :       
Een omstandigheid die een zorgvuldige koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

1.  Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voor­waar­den de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2.  Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, evenals de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3  Verplichtingen van de koerier

1.   De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2.   Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoem­de ver­plich­ting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadever­goeding te vorderen, de overeenkomst onmid­dellijk op te zeggen.

3.  De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeen­gekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4.   Artikel 16 AVC betreffende vertraging is niet van toepas­sing.

Artikel 4  Verplichting van de afzender

1.  De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goe­deren moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5  Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1.   Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgele­verd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aan­gewend voor het doel waar­voor het was bestemd, is de koe­rier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 450,- per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending is manco

2.  Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd, niet wordt afgeleverd in dezelf­de staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aan­gewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koe­rier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te ver­goeden:

a.  voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450 per zending;

b.  voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was be­stemd, maximaal twee maal de vracht. Tevens is de overeen­gekomen vracht niet verschuldigd.

Alle voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de over­een­gekomen termijn is, behoudens overmacht, de over­een­ge­komen vrachtprijs niet verschuldigd. Al voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450 per zending.

4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:

a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;

b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient;

c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzicht van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen.